Co tydzień Ambulans w: Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku i Dzierżoniowie

Informujemy, że od 19 stycznia, co tydzień będzie można oddać krew w Ambulansie w następujących lokalizacjach: 

Kamienna Góra - w każdy poniedziałek w Rynku przy Muzeum Tkactwa
(Nie będzie wtedy Akcji Poboru Krwi przy Dworcu PKS ul. Towarowa 43)

Jelenia Góra - w każdy wtorek w Rynku
(akcje Poboru Krwi w tych dniach w NZOZ ul. Ogińskiego 6 odbywać się będą jak dotychczas)

Kłodzko - w każdą środę w Rynku przed Ratuszem
(Nie będzie w tym dniu Akcji Poboru Krwi w NZOZ ul. Szpitalna . W pozostałe dni tygodnia Akcje Poboru Krwi odbywać się będą jak dotychczas.)

Dzierżoniów – w każdy piątek w Rynku przed Ratuszem
(Nie będzie już Akcji Poboru Krwi w NZOZ Pro Familia)

Godziny pracy Ambulansu: 9.00 – 13.00


Akcja Poboru Krwi w Kłodzku i Dzierżoniowie

Wykrzyknik - zdjęcie tematyczneUwaga!

Akcja Poboru Krwi 14 stycznia 2015r. w Kłodzku odbędzie się w NZOZ ul. Szpitalna 1
Akcja Poboru Krwi 16 stycznia 2015r. w Dzierżoniowie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej ul. Krasickiego 25

Serdecznie zapraszamy!

"Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje."
Gustave Flaubert


Przywileje Krwiodawców

Przywileje krwiodawców - zdjęcie tematyczne Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

Ekwiwalent kaloryczny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal np. 8 tabliczek czekolady Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042612602

Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Należy wziąć tylko stosowne zaświadczenie z RCKiK Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350 

Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/ULOTKA-ulga_krew_2014.pdf

Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań laboratoryjnych. O tym fakcie należy poinformować personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w czasie rejestracji.

Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta Każdy dawca, który 3 razy oddał krew, może bezpłatnie otrzymać kartę identyfikacyjną grupy krwi. Chęć otrzymania takiej karty należy zgłosić w Rejestracji po 3 donacji. Więcej na temat karty identyfikacyjnej można dowiedzieć się pod adresem KrewKart http://www.krewkart.pl/

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.dawcomwdarze.pl/

Zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu poboru krwi za okazaniem biletu. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971060681

W obrębie działania RCKiK obowiązują następujące przywileje dotyczące przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi:

BOLESŁAWIEC – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK. Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców. Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIII/82/11 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz Uchwała Nr 1 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu z dnia 31.08.2011 r. http://www.mzk.boleslawiec.pl/osoby-uprawnione-do-bezplatnych-i-ulgowych-przejazdow/36

JELENIA GÓRA – Zasłużeni HDK po oddaniu 25 litrów krwi (kobiety i mężczyźni) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty. Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Punktu Poboru Krwi w Jeleniej Górze, na trasie Punkt Poboru Krwi - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu. Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 338.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązujący od 26.07.2014r. http://mzk.jgora.pl/pl/taryfa-i-regulamin-przewozu

ŚWIDNICA – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) mogą korzystać z przejazdów ulgowych. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty. Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców. Podstawa prawna: Uchwała nr IX/99/11. Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 17 czerwca 2011 r. http://krwiodawcy.org/test/dolnoslaskie/swidnica.pdf

WAŁBRZYCH - Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, na trasie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu. Podstawa prawna: UCHWAŁA Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. http://zdkium.walbrzych.pl/pliki/Bilety.pdf

Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża tytuł oraz legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

Leki ze zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania leków z listy leków refundowanych. Warto zapoznać się z: wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100230119 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające mz.gov.pl

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Od 18 maja 2014r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135


UWAGA! Odwołana Akcja Poboru Krwi w Kamiennej Górze

Z przykrością informujemy, że z powodu awarii Ambulansu, Akcja Poboru Krwi 5 stycznia 2015r. w Kamiennej Górze nie odbędzie się.

Za utrudnienia przepraszamy!


KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

Komunikat NCKw sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia 
i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:
https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2015 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. składania zapotrzebowania na desmopresynę donosową,
3. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
4. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych 
i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe - zdjęcie tematyczne Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby wszystkie dni w Nowym 2015 Roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jedyny w swoim rodzaju - Wigilijny Wieczór, w którym świąteczne życzenia mają moc spełnienia.

Życzę sukcesów, spełnienia marzeń, przyjaźni, radości, prezentów i czaru świątecznej atmosfery. Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrektor i Pracownicy RCKiK