SZKOLENIA PIELĘGNIAREK

 

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

 

Dokument PDF: Tryb naboru na szkolenia kwiecień 2024Grafik szkoleń dla pielęgniarek i położnych na kwiecień 2024r. 

WAŻNA INFORMACJA!!!

Od września 2023 roku szkolenia organizowane są stacjonarnie o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ul. B. Chrobrego 31 

Szkolenia w RCKiK w Wałbrzychu przeprowadza się w oparciu o art. 21 ust.1 pkt2 i art. 27 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2021 poz. 1749) dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Szkolenia przeprowadzane są w formie szkolenia podstawowego (2 dni)  oraz szkolenia uzupełniającego (1 dzień). Po odbyciu szkolenia, opłaceniu kursu oraz zaliczeniu testu końcowego, RCKiK w Wałbrzychu wydaje imienne zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników.

Do szkolenia uzupełniającego kwalifikuje się osoba, która ma ważne uprawnienia. Osoba, której wygasły uprawnienia musi odbyć szkolenie podstawowe.

Uprawnienia wygasają po 4 latach od ostatniego szkolenia!

Dostępne materiały:

 
Dokument PDF: Tryb naboru na szkoleniaTryb naboru na szkolenia
 
Dokument DOC: Formularz zgłoszeniowy w trybie stacjonarnymFormularz zgłoszeniowy w trybie stacjonarnym
 
Dokument DOC: Formularz zgłoszeniowy w trybie zdalnymFormularz zgłoszeniowy w trybie zdalnym

Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych przesyłany elektronicznie formularz powinien być zaszyfrowany w celu uniknięcia dostępu osób nieupoważnionych. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numer (74) 664-63-18 lub w osobnej wiadomości mailowej. Osoby prywatne nieprowadzące działalności mogą również zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez mailowe przesłanie formularza.

Formularze proszę przesyłać na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA SZKOLENIA PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE:

Po odbytym szkoleniu i wystawieniu faktury podmioty lecznicze winne są przekazać należność za uczestnictwo w szkoleniu na konto organizatora tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

W przypadku niedokonania wpłaty przez osoby uczestniczące w szkoleniach prywatnie, wydanie zaświadczenia uprawniającego do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

UWAGA: W celu zwolnienia z podatku VAT podmiot leczniczy jest zobowiązany załączyć oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT podpisane własnoręcznie lub elektronicznie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. Osoby zgłaszające się indywidualnie na szkolenie ponoszą koszty brutto.

 

W sprawie ewentualnych zapytań i uwag dotyczących płatności za szkolenie prosimy o kontakt:

 a. Telefoniczny: Dział Finansowo-Księgowy RCKiK w Wałbrzychu, Tel. 74 664-63-29.

 b. Mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.