PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 maja br. obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych został przedłużony i obowiązuje do 31 sierpnia. W związku z tym upominamy Dawców, którzy przebywają w RCKiK w Wałbrzychu, lub oddają krew na ekipach wyjazdowych o PRZESTRZEGANIE TEGO OBOWIĄZKU!
Obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych do 31 sierpnia znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Oto jego treść: Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, 928 i 1025) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 i w ust. 11–13, w § 6 w ust. 1 i w ust. 3 oraz w § 7 wyrazy „31 maja 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2022 r.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r. Grafika: https://pixabay.com/images/id-5024878/